ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

ครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

Read More

โครงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

Read More

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read More

ซ่อมเมนไฟฟ้าภายในตัวอาคารและนอกอาคาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read More

ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรม

Read More

สำนักงานบริการทางวิชาการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More

ยินดีตอนรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Read More

โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Read More

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

 1. โครงการจัดทำเส้นทางเดินป่าในพื้นที่โซนบี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. โครงการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 3. โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. โครงการปรับปรุง พัฒนาศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร 3 ฐาน และพัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 7. โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 8. โครงการบริหารจัดการและการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการ อพ.สธ.ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้ผลบ้านเริงแก้ว
 2. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว
 3. วิสาหกิจชุมชนหนองหว้าสามัคคี
 4. ชุมชนบ้านกระเจา
 5. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างฝันปันสุข

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

 1. โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยนวัตกรรมพาราโบล่าโดมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไทบ้าน ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญางานหัตกรรมวัสดุท้องถิ่น สู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชน
 3. โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อพื้นที่ทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 4. โครงการสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านใหม่ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 5. โครงการพัฒนาระบบและต่อยอดศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

...

สายตรงผู้อำนวยการ