ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

สำนักงานบริการทางวิชาการจัดประชุมสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ (ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน บร.๘๐๘)

Read More

วิกฤต COVID 19 โอกาสสร้างโลกสีเขียว

Read More

โครงการแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

Read More

Local Quarantine ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

ลงพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการที่พักกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด 19

Read More

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

Read More

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Read More

ประกาศผลการพิจารณาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563

Read More

อบรมหลักสูตรระยะสั้น

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แผนการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์ม   โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

………