• โครงการเสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  • เสวนาวิชาการ "การบริการวิชาการ...คิดอย่างไรให้ได้แต้ม"
  • โครงการการบริการวิชาการแก่สังคมต้นแบบด้านการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แกนนำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
  • เสวนาวิชาการ "รวมพลัง สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์"