ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Read More

โครงการการส่งเสริมคีตมวยไทยสำหรับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติมหามงคล ๗๒ พรรษา

Read More

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)

Read More

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567

Read More

สวัสดีปีใหม่ (ย้อนหลัง) และขอขอบคุณผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง

Read More

ปรับปรุงแก้ปัญหาดินอุดตันท่อระบายน้ำขอบสระแก้มลิงหนองบอน

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงผึ้งโพรงป่าเพื่อการอนุรักษ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง

Read More

ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์ปะคำ 2567

Read More

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

 1. โครงการจัดทำเส้นทางเดินป่าในพื้นที่โซนบี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. โครงการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 3. โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. โครงการปรับปรุง พัฒนาศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร 3 ฐาน และพัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 7. โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 8. โครงการบริหารจัดการและการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการ อพ.สธ.ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้ผลบ้านเริงแก้ว
 2. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว
 3. วิสาหกิจชุมชนหนองหว้าสามัคคี
 4. ชุมชนบ้านกระเจา
 5. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างฝันปันสุข

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

 1. โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยนวัตกรรมพาราโบล่าโดมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไทบ้าน ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญางานหัตกรรมวัสดุท้องถิ่น สู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชน
 3. โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อพื้นที่ทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 4. โครงการสร้างความตระหนักทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านใหม่ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 5. โครงการพัฒนาระบบและต่อยอดศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

...

สายตรงผู้อำนวยการ