ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานบริการทางวิชาการ

Read More

การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

Read More

ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

โครงการ “เสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม : ติวสอบ O – NET”

Read More

การประชุมร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.๘๐๘

Read More

โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยหลักสูตรระยะสั้นจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น

Read More

อบรมหลักสูตรระยะสั้น

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แผนการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

………