ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565”

Read More

นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Read More

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read More

โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Read More

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน

Read More

โครงการการบูรณาการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

Read More

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Read More

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปะคำ

Read More

อบรมหลักสูตรระยะสั้น

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แผนการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์ม   โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

………