ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงผึ้งโพรงป่าเพื่อการอนุรักษ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการเลี้ยงผึ้งโพรงป่า เพื่อการอนุรักษ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงผึ้งโพรงป่าและเข้าใจกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้หนองขวางฯ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้