ข่าวประชาสัมพันธ์

ครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มีทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน การนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ลงนามความร่วมมือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมายให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สารถเข้าสู่ตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการสร้างกลไกการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา กลุ่มองค์กรชุมชน ละหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยบูธนิทรรศการผลงานและกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

แชร์ข่าวนี้