ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีตอนรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานบริการทางวิชาการ ยินดีตอนรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้วยยุทธศาสตร์เพื่อการพัมนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์ข่าวนี้