ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานบริการทางวิชาการ จัดประชุมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมวิจัย 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น  เป็นประธานในการประชุม

แชร์ข่าวนี้