ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริการทางวิชาการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

แชร์ข่าวนี้