ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการความรู้ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มียุทธศาสตร์ในการพัฒนางานวิจัยบนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และบริการวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน สำนักงานบริการทางวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริการวิชาการจึงได้พัฒนายุทธศาสตร์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ (1) การพัฒนางานบริการวิชาการเป็นแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น (2) การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่องค์กร(3) การพัฒนาสำนักงานบริการทางวิชาการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในการสร้างระบบและกลไกในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สำนักงานบริการทางวิชาการ ได้มีการประสานความร่วมมือของคณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ในการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน เพื่อการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา ประสานความร่วมมือในการทำงาน โดยสำนักงานบริการทางวิชาการ จึงดำเนินโครงการจัดการความรู้ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน และคณาจารย์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แชร์ข่าวนี้