ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
สำนักงานบริการทางวิชาการ

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรับนโยบายจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการที่รับผิดชอบ และจัดให้มีที่ปรึกษาที่มาจากตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และยังมีคณะกรรมการนโยบายที่มาจากตัวแทนของคณะแต่ละคณะที่คอยให้คำปรึกษาและนโยบายการดำเนินงาน มีผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ เป็นผู้บริหาร และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการรับผิดชอบงาน 4 งาน โดยมีขอบข่ายในการบริหารงาน ดังนี้

1) งานศูนย์บริการวิชาการนอกพื้นที่ มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ศูนย์บริการศึกษาหนองขวาง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น

2) งานฝึกอบรม มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับ งานการประสานภาคีเครือข่าย (การจัดทำข้อตกลง (MOU) และการจัดหาทุนกับหน่วยงานภายนอก) การให้บริการวิชาการภายในและบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย งานหนุนเสริมกิจกรรมเชิงพื้นที่

3) งานจัดการความรู้ มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับ งานแผนและยุทธศาสตร์ งานประกัน คุณภาพ งานติดตามประเมินผล และงานการจัดการความรู้