บุคคลากรฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

   
  นางสาวเจนจิรา เพ็ชรรัตน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
 
     
   นางสาวปัทมพร สง่ากลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป