คณะผู้บริหารฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์คคนางค์ ช่อชู

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ

  อาจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
งานศูนย์บริการนอกพื้นที่
  อาจารย์นฤมล  จิตต์หาญ
งานฝึกอบรม   
 อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา    
งานจัดการ