การปฏิบัติงานของศูนย์บริการทางวิชาการ

 1 การบริการฝึกอบรม
 2 การบริการด้านการประชาสัมพันธ์
 3 การจัดหาวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
 4

สนับสนุนและประสานงานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก

 5 ติดตาม ประเมินผลการให้การบริการวิชาการของหน่วยงานภายในและภายนอก
 6 เยี่ยมชม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และสำรวจความต้องการการใช้บริการวิชาการของท้องถิ่น
 7

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 8 รวบรวมและบริการด้านฐานข้อมูลบริการวิชาการ
 9

สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามภารกิจ

ภารกิจหลักของศูนย์บริการทางวิชาการ

 1 การบริการวิชาการแก่สังคมและฝึกอบรม
 2 การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงาน
 4 การประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการ