ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.๘๐๘

Read More

โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนด้วยหลักสูตรระยะสั้นจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น

Read More

การประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

Read More

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

Read More

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

โครงการเสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง

Read More

โครงการเสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโรงเลื่อย

Read More

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทหารช่าง ช.พัน 51ราชบุรี ในการขุดลอกคลองลำมาศน้อยและขุดกันแนวเขตพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ

Read More

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แผนการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

………