ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปะคำ

Read More

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

Read More

โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบของผู้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ)

Read More

จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Read More

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Read More

สำนักงานบริการทางวิชาการจัดประชุมสมาชิกผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ (ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน บร.๘๐๘)

Read More

วิกฤต COVID 19 โอกาสสร้างโลกสีเขียว

Read More

โครงการแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

Read More

อบรมหลักสูตรระยะสั้น

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แผนการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์ม   โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

………