ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

Read More

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Read More

ประกาศผลการพิจารณาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563

Read More

โครงการแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

Read More

โครงการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

Read More

โครงการอบรมการสร้างบุคลิกภาพผู้นำพัฒนาท้องถิ่น

Read More

สำนักงานบริการทางวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดอบรม โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่ออบรมอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2562 เพื่อให้เกิดรายได้และใช้ในครัวเรือน

Read More

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานบริการทางวิชาการ

Read More

อบรมหลักสูตรระยะสั้น

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แผนการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แบบฟอร์ม   โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

………