ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

Read More

โครงการอบรมการสร้างบุคลิกภาพผู้นำพัฒนาท้องถิ่น

Read More

สำนักงานบริการทางวิชาการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดอบรม โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่ออบรมอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2562 เพื่อให้เกิดรายได้และใช้ในครัวเรือน

Read More

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานบริการทางวิชาการ

Read More

การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

Read More

ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

โครงการ “เสริมสร้างทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม : ติวสอบ O – NET”

Read More

อบรมหลักสูตรระยะสั้น

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แผนการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

………