ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันนี้ เวลา 13.00 น. สำนักงานบริการทางวิชาการ จัดประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงานงบประมาณ 2566 เพื่อการต่อยอด งบประมาณ 2567 ด้วยวาจา ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

แชร์ข่าวนี้