ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วย อาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แชร์ข่าวนี้