ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับ 17 สถาบันเครือข่าย”

สำนักงานบริการทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการงานฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สำหรับ 17 สถาบันเครือข่าย” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดฝึกอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรม

แชร์ข่าวนี้