ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่เศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร(Rajabhat Complex) มีทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทั้ง 5 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 80 คน ด้าน ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดเผยว่า การนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ลงนามความร่วมมือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมายให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สารถเข้าสู่ตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการสร้างกลไกการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา กลุ่มองค์กรชุมชน ละหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยบูธนิทรรศการผลงานและกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อตัดสินทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ซึ่งผลการนำเสนอประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหวานกำลังดี พัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนองหว้าสามัคคี บ้านหนองหว้า ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอังกอร์พนมเพลิง พัฒนากลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านบุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูนา หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 17 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเห็ดหยังก่ะดี พัฒนากลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 8 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม “ออนเซ็นบุรีรัมย์” พัฒนาหมู่ที่ 11 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ และ ทีมฮัก ณ ปะคำ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรไทบ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(ศูนย์ปะคำ) อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

 

 

แชร์ข่าวนี้