ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้