ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานบริการทางวิชาการ จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นประธานในการประชุม

แชร์ข่าวนี้