ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันนี้ เวลา 13.30 น. สำนักงานบริการทางวิชาการ จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นประธานในการประชุม

แชร์ข่าวนี้