ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันนี้ เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ด้วยวาจา (Oral Presentation) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิจัย 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้