ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู ได้จัดทำ “โครงการแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน” เพื่อการให้บริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ได้จัดทำโครงการโครงการแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานตามวิถีเกษตรแนวใหม่บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2562 ที่ศูนย์บริการทางวิชาการปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการทดลองปลูกไม้ผล และอบรมความรู้ให้กับชาวบ้าน  ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการขยายผลสู่แปลงเกษตรกร เสริมศักยภาพเกษตรกรด้วยการเรียนรู้ร่วมกันกับภาควิชาการของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย เกษตรกรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรแนวใหม่ที่ต้องดำเนินกิจกรรมบนฐานความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ ดิน น้ำ และพืช ให้เหมาะสม  ในปีงบประมาณ 2563

แชร์ข่าวนี้