ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จากผู้บริหารธนาคารออมสิน ภาค 12 ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่น สร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพมีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

แชร์ข่าวนี้