ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก 37 สถาบันได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนผลงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ โดยการขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน คือระหว่างวันที่ 12 และ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นการเสวนา เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น : ชาวบ้านได้อะไร โดยตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี, โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และชุมชนวัฒนธรรม “ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง” อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ให้เกียรติร่วมเสวนา จากนั้นเป็นการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธาน คบอ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม , การนำเสนอผลงานบริการวิชาการของสมาชิกเครือข่าย และงานเลี้ยงสังสรรค์ “ร้อยใจ คบอ.” ณ หอประชุม 1 สำหรับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นการศึกษาดูงานการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ชุมชนวัฒนธรรม “ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง” อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

แชร์ข่าวนี้