ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 23 หน่วยงาน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แชร์ข่าวนี้