ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดินราชพัสดุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย พันโทประพล อาจหาญ นายอำเภอปะคำ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจแนวเขตที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.808 ด้านติดกับที่ดิน สปก. และทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากแนวเขตที่ดินซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินนำไปออกเอกสารสิทธิ์ สปก. ยังไม่ชัดเจน

แชร์ข่าวนี้