ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ

การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในศูนย์อุดมศึกษาปะคำ เพื่อเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ ประมาณ 200 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตระหนักถึงประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์อุดมศึกษาปะคำ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างคุณค่าให้เกิดการพัฒนาแก่ท้องถิ่นร่วมกัน

แชร์ข่าวนี้