หลักสูตร “ปฎิบัติการอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง”