หลักสุตร “เทคนิค การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ถูกต้องตรงใจ”