หลักสุตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบนฐานเอกลักษณ์พื้นถิ่น “