ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยความร่วมมือของชุมชน

พันธกิจ

  • บริหารจัดการงานบริการทางวิชาการแก่บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชนโดยทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อเป็นแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน และท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่องค์กร
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสำนักงานบริการทางวิชาการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้